HỘI NGHỊ THÀNH VIÊN KẾT NỐI
TRẠM TRUNG CHUYỂN INTERNET QUỐC GIA
Ngày 30/9/2020

CHƯƠNG TRÌNH WORKSHOP VỀ

KỸ THUẬT ĐỊNH TUYẾN MULTIHOME VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾT NỐI VNIX

Trực tuyến, ngày 28/9/2021

Thời gian

Chủ đề

08:15 – 08:30

Khai mạc Workshop 

08:30 - 09:00

Giới thiệu tổng quan về VNIX

09:00 - 09:20

Tổng quan về Internet Routing

* Các thức hoạt động của Internet

* Giao thức định tuyến 

09:20 - 09:50

Tổng quan về BGP

* Peering, Transit

* Public và Private Peering

* BGP

* BGP Multihome

09:50 - 10:00

Giải lao

10:00 - 12:00

Thực hành Labs

Xây dựng mô hình kết nối gồm 3 thành phần hạ tầng mạng Internet Việt Nam

* Thực hành định tuyến BGP IPv4/IPv6 Multihome

* Kết nối VNIX

11:15 - 12:00 

Thực hành theo nhóm 

12:00 - 12:15  Bế mạc và Trao chứng chỉ

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM

18 Nguyễn Du, Hà Nội

info@vnnic.vn

+84-24-35564944

+84-24-37821462